(Thương nhớ tặng trường PTTH Lạng Giang 1)"Khung trời 12 sẽ mãi là vầng dương đỏ rựcSáng mãi trong tim mỗi người dù năm tháng có tàn phai”